Legal

La Llei Orgànica 15/1999 del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, té per objecte garantir i protegir les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals.

L’obligatorietat d’aquesta llei ha de ser assumida com una inversió, ja que protegeix els drets fonamentals a la intimitat i crea seguretat jurídica en totes les persones amb les que es relaciona (clients, proveïdors, empleats, col·laboradors, etc.)

Li oferim un servei a la mida de les seves necessitats en matèria de protecció de dades ; ja que cada empresa requereix d’un estudi específic que detecti les obligacions que la Llei estableix per al seu cas en particular .

A continuació es detallen les sis fases a distingir en la prestació del servei d’adequació a la Llei:
 1. Anàlisi i planificació dels fitxers. Presa de dades per a la inscripció d’aquests fitxers.
 2. Notificació de fitxers amb dades personals davant l’Agència de Protecció de Dades.
 3. Redacció d’avisos legals per a la recollida de dades.
 4. Redacció del contracte de tractament i cessió de dades.
 5. Elaboració de protocols de sol·licitud de drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
 6. Preparació de l’obligatori Document de Seguretat.
Per dur a terme l’adequació a la LOPD i finalitzar l’adaptació de la seva empresa fent-li arribar tota la documentació , s’estipula un termini de lliurament aproximat d’una a dues setmanes.

Preus i Forma de Pagament

Servei
Preu
Forma de pagament
nivell bàsic
390 Euros
Pagament únic de 390
nivell mitjà/alt
570 Euros
Pagament únic de 570

BÀSIC

Consultoria de nivell bàsic: totes aquelles organitzacions que manegen només dades qualificats de nivell bàsic (dades merament identificatives, nom, cognoms, adreça, telèfon).

MITJÀ/ALT

Consultoria de nivell mitjà/alt: totes aquelles organitzacions que manegen més dades de nivell mitjà i alt (dades especialment protegides, financers, salut, afiliació sindical, orientació sexual, religió i creences). Un cop adequada la seva empresa a la Llei , podrà ser necessari un manteniment periòdic per a realitzar les actualitzacions oportunes:
 • Notificació de nous fitxers.
 • Modificació i supressió de fitxers notificats davant l’AGPD.
 • Actualització de l’obligatori Document de Seguretat Auditoria de seguretat.
 • En relación a este último punto, la Ley Orgánica 15/1999,de Protección de Datos de Carácter.
 • Personal (LOPD) obliga les empreses que tracten dades de carácterpersonal de nivell mitjà o alt a realitzar auditories de seguretat de caràcter biennal.

Preus i Forma de Pagament per Manteniment

Assessorament legal continuat telefònic o via mail

Servei
Preu
Forma de pagament
nivell bàsic
290 Euros/Any
Transferència/Domiciliació Anual
nivell mitjà/alt
390 Euros/Any
Transferència/Domiciliació Anual

Servei presencial de protecció de dades

L’obtenció de dades de caràcter personal que realitza qualsevol empresa , associació o professional fa necessari una adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades. El servei de consultoria presencial , amb els nostres consultors a les seves oficines , ofereix la possibilitat de conèixer detalladament l’estat actual de la teva empresa , així com poder implantar totes les mesures necessàries exigides per la normativa vigent .

Serveis de Consultoria

 • Anàlisi de l’empresa
 • Alta de fitxers davant l’AEPD
 • Redacció del Document de Seguretat
 • Redacció de les clàusules legal
 • Redacció de contractes de prestació de serveis
 • Adequació de la seva pàgina web (LOPD)

Serveis de Manteniment

 • Assessorar la figura del responsable de seguretat
 • Assistència jurídica
 • Assessorament legal continuat, adaptació i modificació de documentació
 • Atenció d’exercicis de drets

Altres Serveis

 • Servei d’Auditoria
 • Servei d’Informe Diagnòstic
 • Formació en Protecció de Dades

Legislació

A continuació li detallem alguns enllaços que poden resultar del seu interès, relacionats tant amb la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) com amb la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE): Reglament LSSI. LLEI 34/2002 de 11 de Juliol Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. (LSSICE) Reglament LOPD. Llei 15/1999 Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal. (LOPD) Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (RD 1720/2007) Reial decret: Fitxers Automatitzats que continguin Dades de Caràcter Personal

Per què és necessari?

La implantació de la LOPD resulta obligatòria per a totes les empreses o professionals que posseeixin, tractin o transfereixin dades personals, ja que aquestes dades solen constar de fitxers o documents relacionats amb clients, proveïdors, empleats, campanyes de màrqueting, etc. Per tant, aquestes són les obligacions que s’han de complir: Inscriure els fitxers amb dades personals al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció Dades (RGPD), previ estudi, avaluació i classificació dels mateixos. Generar el Document de Seguretat per a cada un dels fitxers que continguin dades de caràcter personal. Implantar totes les mesures de seguretat jurídiques i organitzatives que la Llei preveu. Estudiar tots els casos de cessió i Accés a dades per compte de tercers, a fi que siguin realitzats conforme a les exigències legals. En cas d’incompliment, com en tot règim administratiu sancionador, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. Infraccions lleus: Sancions entre 601,01 € i 60.101,21 € Infraccions greus: Sancions entre 60.101,21 € i 300.506,25 € Infraccions molt greus: Sancions entre 300.506,25 € i 601.012,1 € La quantia de les sancions dependrà del grau d’intencionalitat, de la naturalesa dels danys, dels drets afectats, del benefici obtingut per l’ús de les dades o de la reincidència, entre d’altres.

Assessorament Gratuït

Camaltec li ofereix assessorament gratuït. Si té dubtes respecte al fet que servei contractar o que necessita no ho dubti, contacti amb nosaltres i un consultor li truqués per assessorar-li. Aquest servei és totalment gratuït i no implica la contractació de cap servei. No tingui dubtes, truqui’ns i l’ajudarem.